More Artists | Níos Mó

Brian Keenan‘s book ‘Turlough’ is described as “a personal debt repaid” to Carolan, the blind 17th-century harpist whose ghostly presence Keenan felt sustained him during his four years as a hostage in Beirut. In their parallel lives of captivity and darkness, survived and later transformed by art, author and subject are a good match.

Other publications: An Evil CradlingBetween Extremes by Brian Keenan and John McCarthy; Four Quarters of Light: An Alaskan Journey; I’ll Tell Me Ma: A Childhood Memoir. Bafta winning film Blind Fight was based on Keenan’s An Evil Cradling.

“The scope and grandeur of his reflections is supported by the concrete detail of his narrative. It is a moving and remarkable triumph.” (Sebastian Faulks, Independent on Sunday)

Rinneadh cur síos ar leabhar Brian Keenan, ‘Turlough’, mar “aisíoc ar fhiach pearsanta” do Carolan, cruitire dall an tseachtú haois déag, a bhí mar neach taibhsiúil do Keenan agus a d’éirigh lena láithreacht spreagadh a thabhairt do Keenan le linn na gceithre bliana a chaith sé mar ghiall i mBéiriút. Is maith an cleamhnas atá ann idir ábhar agus údar, le cosúlachtaí idir ghéibheann agus dorchadas, dúshláin a sháraigh siad, agus athraíodh an dá shaol ó bhonn trí ealaín. 

 

 

 

Paul Dooley is one of the leading exponents of the Irish harp in its historical form and style. He has studied the construction of medieval Irish harps in Dublin during the early 1980s and has made several harps. He began his performing career on the harp in 1986 and plays one of his own harps, a metal-strung Trinity harp replica, playing with the fingernails and damping unwanted string resonance with the fingertips.

His repertoire consists mostly of traditional Irish dance music, although Paul has also spent the past two decades working on the Robert ap Huw manuscript, the oldest collection of harp music in existence. He is currently researching ‘Harp Tuning Practice in Medieval Ireland and Wales’ as part of a PhD at University of Limerick and continuing to make harps, building a variety of small harps, reproductions of the surviving medieval harps and researching string-making techniques.

 

Is duine de mháistrí ar an gcruit Éireannach é Paul Dooley, ó thaobh staire agus stíle de. Sna 1980í, rinne sé staidéar ar dhéantús na cruite meánaoise i mBaile Átha Claith agus tá roinnt cruiteanna déanta aige. Thosaigh sé ag seinm ar an gcruit ar bhonn gairmiúil sa bhliain 1986 agus seinneann sé ceann dá chruiteanna féin, cruit mhacasamhail na Tríonóide le sreanganna miotail. Seinneann sé leis na hingne agus déanann sé athshondas na sreanganna mhaolú le barr na méar.

Is é tradisiún ceol rince na hÉireann ar an gcuid is mó den stór ceoil atá aige, ach tá scór bliain caite aige ag obair ar lámhscríbhinn Robert ap Huw, an cnuasach is sine de cheol cruite a bhfuil ann. Tá taighde á dhéanamh aige faoi láthair ar ‘Chleachtas Tiúnáil Cruite in Éirinn agus i mBreatain Bheag na Meánaoise’ mar chuid de PhD in Ollscoil Luimnigh. Leanann sé leis ag déanamh cruiteanna, ag tógáil rogha bheag de chruiteanna beaga chomh maith, macasamhlacha ar chruiteanna na meánaoise atá fós ann agus tá taighde á dhéanamh aige ar theicnící dhéantús sreanganna.

 

 

 

 

Alannah Thornburgh is a multi-instrumentalist from Swinford, Co.Mayo. She began learning the harp at the age of eleven under the expert tutelage of Gráinne Hambly. Since then, Alannah has become an established performer in the Irish traditional music scene having performed and toured across Ireland, Britain and North America, as well as winning numerous All-Ireland titles in solo and group competitions. Alannah graduated from Maynooth University in 2016 with a degree in Music and English, and was awarded the ‘Music Class Prize’ for achieving the best results in her class. She is currently studying for a Professional Masters of Education in Maynooth University. Alannah is also an established music teacher of both harp and piano. Alannah is currently recording a debut album with her band ‘Alfi’, which is due to be released in 2018.

 

Is ceoltóir ildánach í Alannah Thornburgh as Béal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo. Thosaigh sí ar an gcruit agus í aon bhliain déag d’aois faoi stiúir Gráinne Hambly. Ó shin i leith, is seinnteoir forasta í a bhfuil camchuairteanna déanta aici ar fud na hÉireann, sa Bhreatain agus i Meiriceá Thuaidh agus tá roinnt Craobhacha Uile-Éireann buaite aici i gcomórtais aonair agus i gcomórtais ghrúpa. Bhain Alannah céim amach sa Cheol agus i mBéarla in Ollscoil Mhá Nuad in 2016 agus bronnadh ‘Duais an Ranga Cheoil’ uirthí as na torthaí is fearr sa rang. Tá sí ag staidéar faoi láthair chun Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas a bhaint amach in Ollscoil Mhá Nuad. Is múinteoir forasta í ar an gcruit agus ar an bpianó. Tá dlúthdhiosca á thaifeadadh aici faoi láthair lena grúpa ceoil ‘Alfi’, a sheolfar in 2018. 

 

 

 

 

Éadaoin Ní Mhaicín is a multi-instrumentalist who plays the harp, fiddle, piano, viola and is also an accomplished singer and lilter. As well as her numerous All-Ireland titles, and she is the only Irish harper to have won the Trophée des Harpes Camac International Harp Competition at the Festival Interceltique de Lorient in Brittany, France. Éadaoin has toured extensively in China, North America and throughout Europe where she has given workshops on the Harp and the Fiddle. She is a member of the National Folk Orchestra of Ireland and has toured Ireland and England performing both the Boróimhe Suite and the Macalla Suite by the internationally renowned composer Michael Rooney. Éadaoin is an accomplished adjudicator and has adjudicated Fleadhanna in North America, Britain and throughout Ireland. 2016 saw Éadaoin invited to perform at the International Education Expo in China as a guest of the Minister for Education.

Is ceoltóir ildánach í Éadaoin Ní Mhaicín a sheinneann an chruit, an fhidil, an pianó agus an vióla agus is amhránaí agus portaire den scoth í chomh maith. Mar aon leis an iliomad Craobhacha Uile- hÉireann atá buaite aici, is í an t-aon chruitire Éireannach a bhfuil an Trophée des Harpes Camac, Comórtas Idirnáisiúnta Cruite, buaite aici ag an Festival Interceltique de Lorient sa Bhriotáin, an Fhrainc. Chuaigh Éadaoin ar camchuairteanna chuig an tSín, Meiriceá Thuaidh, agus ar fud na hEorpa, áiteanna a bhfuil ceardlanna ar an gcruit agus ar an bhfidil tugtha aici. Tá sí ina ball de Cheolfhoireann Cheol Tíre Náisiúnta na hÉireann agus chuaigh sí ar camchuairt leis an gceolfhoireann in Éirinn agus i Sasana, áiteanna ar sheinn siad Sraith na Boróimhe agus Macalla, píosaí ceoil a chum an ceoltóir agus an cumadóir sáraitheanta, Michael Rooney. Is moltóir forasta í Éadaoin a bhfuil moltóireacht déanta aici ag Fleadhanna i Meiriceá Thuaidh, sa Bhreatain agus ar fud na hÉireann. Tugadh cuireadh di seinm ag Taispeántas Idirnáisiúnta Oideachais sa tSín in 2016 mar aoi speisialta an Aire Oideachais.  

 

 

 

John Hoban is a composer, singer, musician and author from Castlebar, County Mayo in the West of Ireland. John has played and taught music all his life in the Troubadour tradition. He chose to learn his music with care over many years from some of Ireland’s most respected master musicians. John combines the best of the Irish tradition with an intimate, warm and raw sensibility that is his own. He is an accomplished player of fiddle/violin, banjo, whistles, mandocello, Kora in addition to being a singer and composer of songs and music. He is highly regarded nationally and internationally for the unique and deeply personal nature of his music. He has recorded solo song and instrumental CD’s as well as performing on many collaborative recordings. John brings music to various and diverse communities and has worked extensively with the elderly, people with disabilities, rural communities, refugees, etc. He is also a collector of all types of music, stories and folklore. John is renowned as a gifted teacher who has developed a unique approach to art and music teaching for all ages.

 

Is ceoltóir, amhránaí, cumadóir agus údar é John Hoban agus is as Caisleán an Bharraigh, Contae Mhaigh Eo in iarthar na hÉireann dó. Tá a shaol caite aige ag seinm agus ag múineadh ceoil sa traidisiún trúbadóra. Rinne sé cinneadh a chuid ceoil a fhoghlaim thar na blianta ó na ceoltóirí is fearr sa tír. Tá na gnéithe is deise den traidisiún Gaelach fite fuite ina cheol le mothálacht dhílis, chroíúil agus ámh dá chuid féin. Is ceoltóir ildánach é a sheinneann an fhidil, bainseó, feadóga, dordmhaindilín agus córa chomh maith le bheith ina amhránaí agus cumadóir ceoil agus amhrán. Tá ardmheas ar a chuid ceoil ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta mar gheall ar an doimhneacht agus an uathúlacht a éiríonn leis a chur in iúl. Tá roinnt dlúthdhioscaí aonair amhránaíochta agus ceoil taifeadta aige mar aon le seinm ar thaifeadtaí i gcomhar le ceoltóirí eile. Tugann John ceol do phobail éagsúla agus tá obair déanta aige le seandaoine, daoine faoi mhíchumas, ceantair tuaithe, dídeanaithe, srl. Is bailitheoir ceoil, scéalta agus béaloidis é. Tá clú agus cáil air mar mhúinteoir a bhfuil stíl ar leith forbartha aige chun ceol a thabhairt do chuile dhuine, ó liath go leanbh.

 

 

 

 

Úna Monaghan is a harper, composer, and sound artist from Belfast. Her recent work has combined traditional music with bronze sculpture, sound art and movement sensors. Her compositions have been presented on BBC and RTÉ television and radio, in theatre productions, and at international festivals and conferences, such as the International Computer Music Conference, York Festival of Ideas, and Belfast Festival at Queen’s. Úna is co-founder of Quiet Music Night, an evening dedicated to performing quiet music of all genres and curates the JamJar series of contemporary and experimental music with Moving on Music in Belfast.

She holds a PhD on New Technologies and Experimental Practices in Contemporary Irish Traditional Music, from Queen’s University Belfast.  Her current research at University of Cambridge examines the intersections between Irish traditional music, experimental music practices, improvisation and interactive technologies. She performs with harp and electronics.

 

Is cruitire, cumadóir agus ealaíontóir fuaime í Úna Monaghan as Béal Feirste. Ina saothar is déanaí, mheasc sí ceol traidisiúnta le dealbhóireacht chré-umha, ealaín fuaime agus braiteoirí gluaiseachta. Tá a cuid saothar curtha i láthair ar an teilifís agus ar an raidió ar BBC agus RTÉ, i léiriúcháin don amharclann, agus ag féilte agus comhdhálacha idirnáisiúnta – Comhdháil Idirnáisiúnta an Cheoil Ríomhaire, Féile Smaointe York agus Féile Bhéal Feirste, Queens. Is comhbhunaitheoir den Oíche Cheoil Chiúin í Úna, tráthnóna atá dírithe ar cheol ciúin de chuile shórt, agus bíonn an tsraith JamJar á reáchtáil aici – sraith de cheol comhaimseartha agus de cheol trialach le Moving On Music i mBéal Feirste.

Tá PhD bainte amach aici i dTeicneolaíochtaí Nua agus Cleachtais Thrialacha i gCeol Traidisiúnta Comhaimseartha na hÉireann in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Déantar anailís sa taighde atá idir lámha aici faoi láthair in Ollscoil Cambridge ar na naisc idir cheol traidisiúnta na hÉireann, cleachtais an cheoil thrialaigh, tobchumadóireacht agus teicneolaíochtaí idirghníomhacha. Seinneann sí ar an gcruit le fearas leictreonach.

 

 

 

 

 

Kevin Toolis is a BAFTA winning filmmaker and author of My Father’s Wake: How the Irish Teach Us to Live, Love and Die, and an acclaimed chronicle of the Troubles, Rebel Hearts. He has written for the New York Times and The Guardian. He is the founder of Many Rivers Films and playwright of the London West End political satire The Confessions of Gordon Brown. His family are from Achill and have lived in the village of Dookinella for the last 200 years.

 

Is scannánóir é Kevin Toolis a bhfuil BAFTA buaite aige agus is údar é chomh maith ar My Father’s Wake: How the Irish Teach Us to Live, Love and Die agus ar an gcuntas ardmholta ar na Trioblóidí, Rebel Hearts. Scríobh sé don New York Times agus do The Guardian. Bhunaigh sé an comhlacht léiriúcháin, Many River Films, agus is drámadóir é a scríobh an aoir pholaitiúil a léiríodh ar an West End i Londain, The Confessions of Gordon Brown. Is as Acaill dá mhuintir agus tá cónaí orthu i nDumha Cinn Aille le breis agus dhá chéad bliain. 

 

 

 

 

 

Toner Quinn is a fiddle-player, writer on music and Editor of online magazine The Journal of Music. In 2014 he was commissioned by the Arts Council to undertake research into the harping tradition in Ireland. His report, published in January 2016, is a comprehensive overview of current harping and continues to inform Council policy in this area. Toner was also Project Officer for the Special Committee on the Traditional Arts which produced the report Towards a Policy for the Traditional Arts. A graduate of WIT and the University of Stirling, Scotland, Toner is a lecturer in publishing and editing on the MA in Literature and Publishing at NUI Galway. He has released one album, Live at the Steeple Sessions, a fiddle duet with Malachy Bourke that was selected as one of the Irish Times traditional music albums of the year in 2013.

 

Is fidléir, scríbhneoir ar cheol agus eagarthóir ar an iris leictreonach The Journal of Music é Toner Quinn. Sa bhliain 2014, choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon é chun taighde a dhéanamh ar thraidisiún na cruite in Éirinn. Is achoimre chuimsitheach é an tuarascáil, a foilsíodh in Eanáir 2016, ar chleachtas na cruite faoi láthair agus imríonn torthaí an taighde tionchar ar pholasaí na Comhairle sa réimse seo. Bhí Toner ina Bhainisteoir Tionscadail den Choiste Speisialta ar na hEalaíona Traidisiúnta nuair a foilsíodh an tuarascáil I dTreo Pholasaí do na hEalaíona Traidisiúnta.  Is céimí ó Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus Ollscoil Stirling, Albain, é. Tá sé ina léachtóir ar fhoilsitheoireacht agus eagarthóireacht ar an gcúrsa MA i Litríocht agus Foilsitheoireacht in OÉ Gaillimh. Tá albam amháin eisithe aige, Live at the Steeple Sessions, dísréad fidile atá ann le Malachy Bourke, a roghnaíodh ag The Irish Times mar cheann de na halbaim cheoil traidisiúnta is fearr in 2013.

 

 

 

 

Mairéad O’Reilly is Ireland’s first Female Live Sound Engineer. Having studied Electronic Engineering at Cork Institute of Technology she combined her formal education with her passion for music and formed her own sound reinforcement company in the 80’s and worked freelance for 20 years. She specialized in engineering high quality sound for acoustic music. She has provided sound reinforcement for National and International concerts, festivals & tours, engineering sound for major recording artistes such as Altan, John Martyn, Townes Van Zandt among others.

Mairéad lectured full time on Sound Technology in the University of South Wales for 5 years. She returned home in 2012 and launched her own Voice Over Studio in Dublin ‘MÓR Sound’ [www.morsound.ie] and more recently returned to mixing Live concerts.

 

Is í Mairéad O’Reilly an chéad bhean in Éirinn atá ina hInnealtóir Fuaime Beo. Rinne sí staidéar ar Innealtóireacht Leictreonach in Institiúid Teicneolaíochta Chorcaigh, agus ina dhiaidh sin mheasc sí a hoideachas foirmeálta leis an bpaisean a bhí aici don cheol agus bhunaigh sí a comhlacht atreisithe fuaime féin sna 1980idí agus d’oibrigh sí ar bhonn féinfhostaithe ar feadh 20 bliain. Dhírigh sí go sonrach ar innealtóireacht fuaime d’ardchaighdeán do cheol acústaice. Tá atreisiú fuaime curtha ar fáil aici do cheolchoirmeacha náisiúnta agus idirnáisiúnta, féilte agus turais, tá innealtóireacht fuaime déanta aici d’ealaíontóirí móra taifeadta, leithéidí Altan, John Martyn, Townes Van Zandt i measc eile.

Bhí Mairéad ina léachtóir lánaimseartha ar Theicneolaíocht Fuaime in Ollscoil na Breataine Bige Theas ar feadh cúig bliana. D’fhill sí ar Éirinn in 2012 agus bhunaigh sí a stiúideo guthaithe féin i mBaile Átha Cliath – MÓR Sound [www.morsound.ie] agus le déanaí tá sí ag tabhairt faoi cheolchoirmeacha beo a mheascadh arís.

 

 

 

 

Native Breton speaker Anne Auffret is a well known harpist and singer of Breton and French songs. From Bulat Pestiven, in the heart of Brittany, she is an Ethnomusicologist with a particular interest in Breton hymns; dancing singing – when the singer sings in call-and-response with another for long Breton dances; and profane songs, gwerzioù and sonioù. She released her first album Kanennou Santel of songs accompanied by harp in 1973.

She has many albums and collaborations with, Bombard player Jean Baron & organist Michel Ghesquièr; Jean Baron & Christian Anneix on Binioù Kozh (Breton pipes)legendary Breton singer Yann-Fañch Kemener; flautist Pol Huelou; Breton harpists Kristen Noguès and Dominig Bouchaud; and she created ensemble Kan Telenn, with her students harp Hoëla Barbedette and Muriel Desfontaine.

Her home town is twinned with Ballyferriter where she has travelled to and performed several times.

Anne is a passionate advocate of traditional Breton culture.

 

Cainteoir dúchais na Briotáine í Anne Auffret a bhfuil clú agus cáil uirthi mar chruitire agus mar amhránaí a chasann amhráin as an mBriotáin agus ón bhFrainc.

Is as Bulat Pestiven i gceartlár na Briotáine di agus is saineolaí ar cheol cultúrtha í a bhfuil suim faoi leith aici sna hiomainn Bhriotánacha; amhránaíocht rince – nuair a chasann an t-amhránaí le duine eile, i bhfoirm ‘glao agus freagairt’, le haghaidh rincí fada Briotánacha; chomh maith le hamhráin tuata na leithéidí gwersioù agus sonioù. D’fhoilsigh sí a céad albam Kanennou Santel i 1973, albam ar a bhfuil amhráin le cloisteáil leis an gcruit. Tá roinnt albam eisithe aici i gcomhar leis an seinnteoir bombard Jean Baron & an t-orgánaí Michel Ghesquièr; Jean Baron & Christian Anneix a sheinneann an Binioù Kozh (píoba na Briotáine); amhránaí Briotáine mór le rá Yann-Fañch Kemener; fliuiteadóir Pol Huelou; Cruitirí Briotánacha Kristen Noguès agus Dominig Bouchaud; agus chuir sí ensemble Kan Telenn le chéile lena scoláirí cruite Hoëla Barbedette agus Muriel Desfontaine.

Thaistil sí go Baile an Fheirtéaraigh go minic ag seinm ceoil, áit atá nasctha lena baile dúchais.

 

Tá paisean mór ag Anne do chultúr traidisiúnta na Briotáine.

 

 

 

 

Born on the North Coast of Brittany, Jean-Michel Veillon was first a dancer and then a bombard player before he began the wooden flute. Irish flute players were his first influences, but then he created distinct articulation techniques, more adapted to Breton music. He is regarded as a pioneer of Breton flute playing and is well known to Irish audiences having toured here frequently for the past few decades.

He is the founding member of many influential Breton bands including KORNOG, PENNOU SKOULM, DEN, Dan AR BRAZ, Celtic PROCESSION (jazz and trad fusion), and is also known for his duo work with guitarists Yvon RIOU (CD ‘Beo! Live in Belfast’), Gilles LE BIGOT, Jamie MC MENEMY, and jazz flute player Jean-Mathias PETRI.

Jean-Michel has achieved widespread recognition as one of world’s premier traditional flute players.

“… [Jean-Michel’s] faultless grasp of the nuance that unites and divide Breton and Irish music was both instructive and intuitive.’ – Siobhán Long (The Irish Times)

 

Rugadh Jean-Michel Veillon ar Chósta Thuaidh na Briotáine. Bhí sé ina dhamhsóir ar dtús, agus ansin ina sheinnteoir bombard sular thosaigh sé ar an bhfeadóg mhór adhmhaid. Ba iad fliúiteadóirí na hÉireann a chuaigh i bhfeidhm air ó thús, ach ansin chruthaigh sé teicnící soiléire fuaimnithe, a bhain níos mó le ceol na Briotáine. Féachtar air mar cheannródaí i seinm na feadóige móire sa Bhriotáin agus tá aithne mhaith ag lucht éisteachta na hÉireann air, mar tá go leor turas déanta aige anseo le roinnt mhaith blianta anuas.

Is é duine de bhunaitheoirí go leor bannaí móra Briotánacha, lena n-áirítear KORNOG, PENNOU SKOULM, DEN, Dan AR BRAZ, Celtic PROCESSION (cumasc de shnagcheol agus ceol traidisiúnta), agus tá cáil air freisin as an obair a dhéanann sé leis na giotáraithe Yvon RIOU (CD ‘Beo! Live in Belfast’), Gilles LE BIGOT, Jamie MC MENEMY, agus an seinnteoir snagcheoil ar an bhfeadóg mhór Jean-Mathias PETRI.

Tá aitheantas forleathan gnóthaithe ag Jean-Michel mar dhuine de phríomhcheoltóirí an domhain a sheinneann an fheadóg mhór thraidisiúnta.

 

 

 

Liam Scanlon, from Glenhest, is an award-winning and accomplished sean-nós dancer, collaborator and teacher, working nationally and internationally. A recent graduate of the MA in Traditional Dance Performance at University of Limerick, Liam has performed extensively throughout Ireland, Europe, New Zealand and Canada. Liam is currently Dance Ireland’s Associate Artist.

 

Is damhsóir ar an sean-nós, comhoibrí agus múinteoir é Liam Scanlon as Gleann Hoiste, a bhfuil gradaim agus aitheantas go leor bainte amach aige agus a oibríonn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Bhain sé céim amach le déanaí ar an MA i dTaibhiú an Rince Thraidisiúnta in Ollscoil Luimnigh, tá steipeanna déanta ag Liam go forleathan ar fud na hÉireann, san Eoraip, sa Nua-Shéalainn agus i gCeanada. I láthair na huaire, is é Liam an tEalaíontóir Comhlach le Damhsa Éireann.

 

 

 

Laoise Kelly from Westport, Co. Mayo is regarded as ‘the most significant harper of her generation’ (Nuala O’Connor). She has three critically acclaimed solo albums and has recorded on over 60 albums with many of Ireland’s foremost artists. She has toured globally and performed for Irish Presidents Mary Robinson and Mary McAleese; for the twenty-five EU Heads of State and Presidents’ in Dublin.  She has represented Ireland with the Irish Embassy in Nigeria, Ghana, Russia, Argentina, and was honored to represent Ireland at the World Harp Festival in Paraguay. Laoise has won several All-Ireland Harp competitions as well as the Belfast Bicentennial Harp Festival 1992. She lives in Achill and is Chair of the Achill International Harp Festival.

 

Is as Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo do Laoise Kelly agus tá sé ráite ag Nuala O’Connor gurb í ‘an cruitire is suntasaí dá glúin’ í. Tá trí albam aonair ardmholta aici agus tá a cuid ceoil taifeadta ar bhreis agus 60 albam le cuid de na healaíontóirí is fearr sa tír. Tá turais déanta aici ar fud an domhain agus sheinn sí d’Uachtaráin na hÉireann, Mary Robinson agus Mary McAleese; sheinn sí do chúig chinn is fiche de Cheannairí Stáit na hEorpa agus Uachtaráin i mBaile Átha Claith. Sheinn sí ar son na hÉireann ag Ambasáid na hÉireann sa Nigéir, i nGána, sa Rúis agus san Airgintín, agus bhí sé mar onóir di seinm ar son na hÉireann ag Féile Dhomhanda na Cruite i bParagua. Tá roinnt comórtas cruite Uile-Éireann buaite aici, mar aon leis an bhFéile Chruite Dhá Chéad Bliain i mBéal Feirste i 1992. Tá cónaí uirthi in Acaill agus is í Cathaoirleach ar Fhéile Chruite Acla í.

 

 

 

 

Award-winning harpist Úna Ní Fhlannagáin is rooted in Irish traditional music, but also branches out into jazz, pop, and original composition. Collaborations include Grammy Award winner Bobby McFerrin, Emmy winner Fionnuala Flanagan, and free jazz legend, Anthony Braxton. This year she won Ireland’s prestigious Irish traditional music competition, the Bonn Óir. Passionate about music education, she is the first person in the world to qualify as a Suzuki teacher on Irish harp. She teaches online at www.TheHarpTeacher.com.

 

Is cruitire den scoth í Úna Ní Fhlannagáin a bhfuil duaiseanna buaite aici. Tá sí fréamhaithe go domhain i gceol traidisiúnta na hÉireann, ach is minic a thugann sí faoi chineálacha ceoil eile mar an snagcheol, popcheol agus bíonn sí ag cumadh ceoil chomh maith. Sheinn sí i gcomhar leis an mbuaiteoir Grammy, Bobby McFerrin, an buaiteoir Emmy, Fionnuala Flanagan, agus laoch an tsnagcheoil, Anthony Braxton. Bhuaigh sí an Bonn Óir i mbliana, comórtas mór le rá i gceol traidisiúnta na hÉireann. Tá paisean aici don oideachas ceoil, agus is í an chéad duine ar domhan atá cáilithe mar mhúinteoir Suzuki ar an gcruit Éireannach. Múineann sí ranganna ar líne ag www.TheHarpTeacher.com.

 

 

 

Graham Wright

A graduate of the Welsh School of Violin making and established as a Violin Maker in Glasgow in 1980, Graham now lives in Newport, County Mayo. Graham continues to build instruments of character and integrity for fiddle players and violinists. His violins are his personal interpretations of some of the work of the great Italian masters of the 18th century. Graham was among four instrument makers featured in ‘The Music Makers’, a music and film performance piece celebrating the creativity and skill involved in traditional music-making, from the actual making of musical instruments to the performance of traditional music on those very instruments ‘The Music Makers’ was made by award-winning film-maker Myles O’Reilly. “Although my main productions are violins and violas based on classical Italian models, over the years I have made a variety of stringed instruments-viols, violas d’Amore and more recently five-stringed violins. I enjoy trying unusual things and occasionally pushing the boundaries a bit.” Graham’s interest in harp making began when he built a 26 string harp for his daughter. His instruments may be seen at Stringers of Edinburgh and Cardiff Violins.

 

Is céimí de chuid Scoil Déanamh Veidhlíní na Breataine Bige é Graham. Bhí sé bunaithe mar dhéantóir veidhlíní i nGlaschú i 1980 ach anois tá cónaí air i mBaile Uí Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo. Leanann Graham leis ag tógáil uirlisí d’ardchaighdeán do veidhleadóirí. Is a leaganacha féin de shaothair na máistrí móra Iodálacha ón ochtú haois déag iad na veidhlíní a dhéanann sé. Bhí Graham ar dhuine de na ceithre déantóirí uirlisí a bhí mar chuid de ‘The Music Makers’ – léiriú ceoil agus scannáin a rinne ceiliúradh ar an gcruthaitheacht agus an scil a bhaineann leis an gceol traidisiúnta, ó dhéanamh na n-uirlisí ceoil go seinm an cheoil thraidisiúnta ar na huirlisí sin. Ba é an déantóir scannán Myles O’Reilly, a bhfuil duaiseanna buaite aige, a rinne ‘The Music Makers’. Léirigh Graham suim den chéad uair i ndéanamh cruití nuair a rinne sé cruit 26 sreang dá iníon. Is féidir a chuid uirlisí a fheiceáil ag Stringers, Dún Éideann agus ag Cardiff Violins.

 

 

 

Charles Perpoil

French artist and woodcraft specialist, born in 1979 in the Loire Valley, Charles discovered wood carving at the age of six. At the age of fourteen he joined the French ancient guild “Compagnons Du Devoir” to master his skills as a carpenter. The last four years of his training were dedicated to training and teaching all aspects of his trade, from basic carpentry to elaborate staircase design. He travelled around France, Ireland and Belgium for ten years. After his training he moved to Ireland in 2005 to set up his own workshop in the heart of Leitrim. After making custom made staircases and furniture he returned to sculpting and exploring other trades in wood work such as antique furniture restoration and more recently musical instrument making.

 

Is ealaíontóir agus ceardaí adhmaid ón bhFrainc é Charles Perpoil. Rugadh sa bhliain 1979 é i nGleann an Loire, agus chuir sé suim i snoíodóireacht adhmaid nuair a bhí sé sé bliana d’aois. Nuair a bhí sé ceithre bliana déag d’aois, ghlac sé ballraíocht sa cheardchuallacht ársa Fhrancach “Compagnons Du Devoir” chun go gcuirfeadh sé barr feabhais ar na scileanna a bhí aige mar shiúnéir. Chaith sé na ceithre bliana deiridh dá oiliúint ag díriú ar mhúineadh gnéithe uile na ceirde, ó bhunsiúnéireacht go dearadh casta staighrí. Thaistil sé timpeall na Fraince, na hÉireann agus na Beilge ar feadh deich mbliana. I ndiaidh na hoiliúna, bhog sé go hÉirinn in 2005 chun a cheardlann féin a bhunú i gcroílár Chontae Liatroma. Tar éis dó bheith ag tógáil staighrí agus troscán saindéanta, d’fhill sé ar shnoíodóireacht agus cineálacha eile adhmadóireachta ar nós athchóiriú troscáin agus le deireanas, déanamh uirlisí ceoil.